Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

NOVOSTAVBA RD Rokosovi

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 23 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

205 m2

Základní popis

Dům má jedno nadzemní podlaží a zvýšené podkroví tvořící základní dominantní hmotu se sedlovou střechou s přiznanými krokvemi v přesahu střechy se sklonem 22°. Tato hmota je ze dvou stran doplněna přízemní ustupující částí se sedlovou střechou se sklonem 15° kolmo uspořádanou a přízemní garážovou částí s plochou střechou. Garážová severozápadní část je vysunuta o přestřešení uličního vstupu a vjezdu do garáže a z jihozápadní strany bude volně přecházet v kryté venkovní posezení. Objekt je na pozemku umístěn k severovýchodní komunikaci s dodrženými odstupovými vzdálenostmi tak, aby užívaná část zahrady byla co nejvíce orientována k jihu. Návrh středové dvoupodlažní dominanty a jejich doplňujících částí rozvolňuje dům, aby nepůsobil mohutně. Sedlové střechy budou mít přiznané krokevní trámy a taškovou krytinu. Plochá střecha bude mít povlakovou krytinu, mechanicky kotvenou. Celý návrh kombinuje moderní barevné kombinace bílé barvy s šedivými plochami až do antracitových odstínu v kombinaci s šedým kamenem, případně šedým cihelným obkladem a dřevěnými prvky. Převažovat budou omítkové struktury a přírodní materiály. Podrobně, viz výkresy pohledů. Okenní výplně a vstupní dveře s garážovými vraty budou tmavě šedé barvy, případně antracitové. Většina oken bude vybavena venkovními shrnovacími žaluziemi bílé nebo šedivé barvy, co nejblíže podobné vždy příslušné barvě omítky nebo oken. Předpokládá se postupné začlenění domu do zeleně zahrady. Z toho důvodu bude zvoleno uliční oplocení z gabionové konstrukce s pilířovými částmi, podezdívkovou částí a volnými gabionovými koši, které se nechají porůst výplňovou zelení. Záměčnické prvky budou tmavě šedé, případně pozinkované. Do oplocení bude osazena vstupní ocelová branka a vjezdová vrata na pozemek. Zbylé hranice pozemku budou oploceny pletivovým plotem, které naváže na stávající sousední plot výšky 1,8m. Provozní řešení je patrné z výkresové části PD. Záměrem je garáž přidružena k rodinnému domu, ale tepelně oddělena spolu se spíží a venkovním skladem. V přízemí se bude nacházet vstupní hala, technická místnost, samostatné wc, obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem a v přízemní části ještě herna/ložnice s šatnou a koupelnou. Propojující schodiště bude umístěno do obývacího prostoru. V patře budou dvě ložnice (v budoucnu možné tři), koupelna a samostatné wc.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekt bude založen na železobetonových základových pasech ze ztraceného bednění š. 500mm a základové desce tl. 200mm, jejíž podklad tvoří zhutněný štěrkopískový podsyp pro odvětrání radonu z podloží tl. min. 150mm odvětraný nad střechu.

Obvodové stěny


Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z Vápenopískových tvárnic VAPIS. Obálkové zdivo je tvořeno z tvárnic tloušťky 175mm a doplněné o celoplošně lepenou tepelnou izolaci Isover EPS GreyWall tl. 340 mm. Vnitřní nosné zdivo je tloušťky 115mm. V rámci 1NP jsou dva ŽB sloupy 275/175mm. Ztužující věnec stěn 1NP je součástí monolitického stropu. Podkroví ze tří stran ctí obvodové zdi 1NP. Na zbylé straně je ustoupeno „dovnitř“ půdorysu. Nadpraží štítových otvorů 2NP je součástí ŽB věnce. Do ŽB věnců budou zabetonovány trny pro uchycení pozednic.

Stropy


Strop mezi 1.NP a zvýšeným podkrovím bude železobetonový.

Střecha


Nosná konstrukce střechy objektu bude řešena krokvemi, kladenými v osové vzdálenosti 900 mm. Dále bude z vrchní strany navazovat OSB deska s přelepenými spoji, izolační souvrství tl. 400 mm a střešní krytina na provětrávané mezeře, vytvořené ze soustavy kontralatí a latí. Tepelná izolace střechy bude řešena systémem Isover – mezi trámky z Isover Tram EPS o průřezu 100 x 400 mm, umístěné v rozteči 700 mm bude v celé tloušťce vložena minerální tepelná izolace Isover UNI. Závěrem bude na izolačním souvrství umístěna difuzní folie, sloužící též jako pojistná hydroizolace. Odvod srážkové vody bude řešen systémem okapů.

Tepelné izolace

Soklová část – XPS tl. 200mm

Kontaktní fasáda - Isover EPS GreyWall tl. 340 mm

Podlaha na terénu - Isover EPS Grey 100 tl. 240 mm

Střecha - Isover Tram EPS o průřezu 100x400 mm + Isover UNI tl. 400mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem země/voda se zemním plošným výměníkem o výkonu cca 4 KW při B0/W35. Podlahové teplovodní vytápění, uloženého v betonové roznášecí vrstvě podlahy. Tepelné čerpadlo bude řízeno primárně ekvitermní regulací. Teplá voda v zásobníku TV o objemu 180 l. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Cirkulace.

Větrání

Řízené větrání s rekuperací, rovnotlaké s výměnou vzduchu až 230 m3/h.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE