Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD p. Zimčíka

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 32 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

146 m2

Základní popis

Parcela má obdélníkový tvar a rodinný dům na ní bude umístěn v severní části se vstupem a vjezdem na pozemek z ulice Mírová. Parcela se svažuje od severu k jihu a nachází se v lokalitě staré zástavby řadových rodinných domků v obci Dolní Němčí. Navrhovaný objekt je podsklepený, má dvě podlaží - přízemí a patro. Každé podlaží je dispozičně řešeno jako samostatná bytová jednotka. Hmota a dispozice domu je jednoprostorová, s plochou střechou, zařazena na volné místo v řadové zástavbě. Hlavní obytná část je v přízemí a podlaží v suterénu je umístěna garáž pro dva automobily a technické zázemí. Obytná část má v přízemí směrem na jih do zahrady venkovní terasu (lodžii) se sníženou výškovou úrovní podlahy (-30 mm), v patře má stejným směrem osazenou plochu balkónu. Střecha objektu je plochá se sklonem k jihu. Návrh výškového osazení objektu vychází ze svažitosti terénu parcely, jejíž povrch klesá směrem k východu. Nula podlahy v obytné části přízemí je vztažena k přilehlé komunikaci - silnici na úrovni vstupu do objektu a je zvýšena o cca 1370 mm proti této výšce.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Nově budou zbudovány základové pasy pod nosným zdivem. Na základové pasy bude vyzděna z tvarovek ztraceného bednění základová konstrukce vyztužená ocelí a vybetonována. Nová základová deska bude provedena z betonu C16/20 a konstrukčně armována KARI sítí 150/150/6 mm. Celý objekt bude založen na základových pasech šíře 400 a 300 mm. Základová spára bude v hloubce 900 mm pod úrovní čisté podlahy garáže v suterénu. V ploše mezi pasy bude proveden zhutněný štěrkopískový násyp tl. 150 mm a na něm vyztužený podkladní beton tl. 150 mm.

Obvodové stěny


Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických bloků HELUZ STI 30 BROUŠENÁ v tl. 300mm na celoplošné lepidlo, zatepleno fasádním šedým polystyrénem s příměsí grafitu, ISOVER EPS GREYWALL PLUS 160, 100 a 50 mm včetně povrchové úpravy. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z bloků HELUZ STI 25 BROUŠENÁ tl. 250 mm a HELUZ 17,5 BROUŠENÁ tl. 175 mm na celoplošné lepidlo.

Stropy


Strop nad suterénem, přízemím i patrem je z tvarovek HELUZ MIAKO doplněný betonovou zálivkou C16/20, tl. 60mm, výška stropu 250mm, KARI rohože 150/150/6 mm. Věnec je proveden na šířku nového obvodového zdiva (tl. 300 mm) a výšky min. 250 mm. Obvodové a středové železobetonové věnce jsou navrženy v úrovni stropu. Překlady nad otvory budou provedeny z typových nosníků Heluz.

Střecha


Střecha je řešena jako plochá se spádem do zahrady, povrch střechy je z folie FATRAFOL, včetně všech detailů. Na ploché střeše bude provedena izolační vrstva z materiálu FATRAFOL , včetně všech detailů.

Tepelné izolace

Zateplení uliční a dvorní fasády – rovná plochá, 2x9mx7m =126m2, tl. 160mm- Na podkladní železobetonové desce v přízemí budou položeny křížem přes sebe modifikované asfaltové pásy Glastek 40 (spodní vrstva) s hliníkovou vložkou proti radonu a pásy Elastek 40 (horní vrstva), tato hydroizolace probíhá v jedné rovině. Vodotěsné izolace v mokrých procesech tj. v koupelnách, WC, v technické místnosti budou provedeny z vodovzdorných stěrek Remmers. Vodotěsná izolace bude také provedena na terase a to kombinací dvouvrstvých živičných pásů Elastek 40 na dolním líci s vodovzdornými stěrkami Remmers v úrovni dlažby. Na ploché střeše bude provedena izolační vrstva z materiálu FATRAFOL , včetně všech detailů.

Tepelné izolace jsou navrženy s ohledem na platné normy ČSN. Zateplení je zřejmé z výkresové části dokumentace. Na tepelnou izolaci podlah je navržen polystyren (případně minerální vlna). V konstrukci podlahy nad stropem přízemí musí být použita izolace proti kročejovému hluku. Vnější líc obvodových stěn bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem ISOVER EPS GREYWALL PLUS 160, 100 a 50 mm. Zateplení podlah bude provedeno tvrzeným podlahovým polystyrénem a v garáži bude použit styrodur.

Způsob topení a ohřevu TUV

Vytápění krb, kondenzační kotel, podlahové, TUV elektřina.

Větrání

Neřízené.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

REALIZACE

Realizační firma

Provedení stavby bude zajištěno dodavatelsky. Prováděcí firma bude po vybrání ohlášena stavebnímu úřadu před zahájením prací. Realizací navrhované stavby či jejím provozem nebude nikterak dotčeno či narušeno životní prostředí ani zájmy jiných fyzických nebo právnických osob. Není navrženo použití technologií ani materiálů se zvláštními nároky na bezpečnost při manipulaci a následném užívání.