Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM STŘÍBRNÁ

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

210 m2

Základní popis

Pasivní rodinný dům byl projektantem, v těsné spolupráci s investorem stavby, navržen tak, aby splňoval nejen velice přísné nároky na úsporu energií a šetrnosti k životnímu prostředí, ale také aby svým vzhledem zapadl do prostředí podhorské obce. Jeho technologické vybavení, které splňuje přísné nároky na spotřebu energií, zároveň poskytuje nadstandartní komfort bydlení. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu kompaktního tvaru s šikmou sedlovou střechou. Maximální celkové rozměry RD jsou 14,6 x 9,3 m. V 1.NP se nachází zádveří, šatna, chodba, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, dva pokoje, koupelna, technická místnost a WC. Ve 2.NP se nachází chodba, 4 pokoje, šatna, koupelna a WC. Všechny prostory jsou vytápěny. Světlá výška 1. NP je 2,35-2,67 m. Pro zajištění optimální teploty, zejména v letním období, jsou na oknech instalovány venkovní okenní žaluzie, které zároveň dům do určité míry chrání před nezvanými hosty. Dům je napojen pouze na veřejnou elektrickou síť, ze které bere energii na částečné pokrytí své energetické potřeby. Další energetická spotřeba domu je vyřešena 22 m2 FV panelů s výkonem 4,4 kWp. Doplňkovým zdrojem energie jsou krbová kamna na biomasu. Nedílnou a dá se říci tou nejdůležitější součástí je centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla Nilan VP18 Compact, která zároveň zajišťuje přípravu TV. Nosná konstrukce obvodových stěn je navržena z vápenopískových tvárnic Kalksandstein tloušťky 175 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradový vazník. V projektu je navrženo poměrně masivní zateplení obalových konstrukcí objektu. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny vrstvou fasádního polystyrenu EPS Grey o tloušťce 300 mm, resp. 260 mm ve 2.NP. Ve střeše je navržena tepelná izolace z minerálních vláken v minimální tloušťce 500 mm. Ve střeše vikýře je tato vrstva minimálně 350 mm. Podlaha na terénu obsahuje polystyren s příměsí grafitu ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 250 mm. Dále bude podlaha opatřena přídavnou okrajovou izolací z nenasákavé tepelné izolace XPS tloušťky 240 mm do hloubky minimálně 800 mm pod úroveň přilehlého upraveného terénu. Okna a dveře s výplní z izolačních trojskel jsou osazena tak, aby dům zapadal svým tvarem a vzhledem do venkovského rázu západního Podkrušnohoří. Střešní plášť je pokryt šablonou imitující vzhled břidlice, která byla v této části pohraničí historicky používána po staletí. Dům je zároveň maximálně šetrný k životnímu prostředí. Odpadní splaškové vody jsou odvedeny do domovní čistírny odpadních Stainless Cleaner typ SC 4, která zajistí spolehlivé odstranění denního organického zatížení. Jako dočišťovací stupeň je za ČOV vybudováno jezírko o rozloze 40 m2, které osázenými rostlinami spolehlivě z vody odstraní zbytkový dusík a fosfor. Dům je zásobovaný pitnou vodou z vrtu. Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno odděleným odvádění vody do jezírka, ve kterém zejména v letních měsících podpoří osázenou vegetaci a další vodní organismy.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Na základové pasy z prostého betonu jsou položeny bednící dílce vyplněné betonem. Na vnější líc základů je použit extrudovaný polystyren XPS tloušťky 240 mm na lepidlo. Základová deska z monolitického betonu.

Obvodové stěny


Objekt je navržen ve všech podlažích ze stavebního systému ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly). Tloušťka obvodové stěny RD je 175 mm + 300 mm v přízemí a 260 mm v podkroví POLYSTYREN EPS (šedý) + ušlechtilá omítka na síťku. Pod obvodové, vnitřní nosné stěny a příčky v přízemí bude jako první cihla použita tvárnice Ytong tl. 250 mm (pod nosné stěny) a tl. 150 mm (pod příčky).

Stropy


Nosné prvky stropních konstrukcí tvoří tvárnice uložené na nosné stěny a vložky. Tloušťka nosné konstrukce stropu bude 250 mm. Lokálně bude v rámci stropu použito ocelových nosníků a monolitických železobetonových průvlaků.

Střecha


Šikmá sedlová střecha je řešena příhradovým vazníkem a záklopem z prken. Střešní rovina je řešena jako dvouplášťová konstrukce střechy. Ve střeše je navržena tepelná izolace z minerálních vláken v minimální tloušťce 500 mm. Nosná konstrukce obvodových stěn je navrženy z vápenopískových tvárnic Kalksandstein tloušťky 175 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradový vazník.

Tepelné izolace

V projektu je navrženo poměrně masivní zateplení obalových konstrukcí objektu. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny vrstvou fasádního polystyrenu EPS Grey o tloušťce 300 mm, resp. 260 mm ve 2.NP. Ve střeše je navržena tepelná izolace z minerálních vláken v minimální tloušťce 500 mm. Ve střeše vikýře je tato vrstva minimálně 350 mm. Podlaha na terénu obsahuje polystyren s příměsí grafitu ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 250 mm. Dále bude podlaha opatřena přídavnou okrajovou izolací z nenasákavé tepelné izolace XPS tloušťky 240 mm do hloubky minimálně 800 mm pod úroveň přilehlého upraveného terénu. V návrhu jsou uvažována okna s výplní z izolačních trojskel. Pro výpočet energetické náročnosti budovy byly použity hodnoty Uw = 0,79 W/m2K, g = 0,5. Vstupní dveře splňují parametry Ud = 0,8 W/mK, g = 0,5.

Způsob topení a ohřevu TUV

Potřebu tepla na vytápění kryje tepelné čerpadlo s parametrem COP = 1,96, které je součástí větrací jednotky Nilan Compact (parametr COP byl vypočten na základě objemového průtoku větracího vzduchu V = 174,21 m3/h, respektive maximální přípustná hodnota). Ohřev TV: Ohřev teplé vody v zásobníku o objemu 180 l kompletně zajišťuje tepelné čerpadlo, které je součástí větrací jednotky Nilan Compact, při parametru COP 1,96. Instalace fotovoltaického systému Na střechu objektu budou instalovány fotovoltaické panely o celkové ploše apertury 22 m2. Pro tuto instalaci byly zvoleny polykrystalické články. Z hlediska integrace systému do budovy byly ve výpočtu uvažovány nevětrané moduly. Systém bude zapojen do veřejné elektrické sítě.

Větrání

Celkové množství vzduchu v objektu zaujímá 67,1 % celkového objemu. Nucenou výměnu vzduchu při intenzitě větrání 0,3 1/h zajišťuje jednotka Nilan Compact, vybavená kombinací pasivního a aktivního rekuperačního výměníku zpětného získávání tepla. Účinnost ZZT je uvažována 77 %.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme čtyřčlenná rodina, která od roku 1996 bydlela v dvougeneračním rodinném domě u rodičů. Shodou okolností v roce 1996, když jsme v domě u rodičů začali bydlet, postavili asi 100 m od domu továrnu na výrobu sametu. Pořízení vlastního bydlení jsme zvažovali poměrně dlouhou dobu, ale vzhledem k našemu pracovnímu vytížení jsme realizaci stavby nového domu dlouho odkládali. V roce 2015 jsme nalezli pozemek, který svou polohou a velikostí splňuje naše představy rodinného bydlení. Vzhledem k naší dvacetileté zkušenosti s bydlením vedle továrny a mezi hlučnými sousedy jsme vybrali pozemek v okrajové části sousední obce Stříbrná. Pozemek se nachází asi 100 od lesa a jedinými sousedy je jedna rekreační chalupa a potom už jen lesní zvířátka. Jak jsem již zmínil, je naše rodina čtyřčlenná. Já jsem zaměstnán jako provozní ředitel u společnosti, která v Kraslicích provozuje veřejný vodovod, kanalizaci a centrální zásobování teplem. Manželka je učitelkou na Základní umělecké škole v Kraslicích, kde vyučuje sólový a sborový zpěv. Starší syn vystudoval Gymnázium v Sokolově a v současné době usiluje o přijetí na vysokou školu s ekonomickým zaměřením. Dcera studuje také na Gymnáziu v Sokolově. Vzhledem k mému profesnímu zaměření, které má velice blízko k životnímu prostředí a energetice, jsme se rozhodli pro rodinný dům v pasivním standardu. Velikost domu byla navržena tak, aby 1. NP bylo vybaveno vším co je potřeba k bydlení, až budeme mít problém se například dostat do 2. NP. Dalším důvodem je, že oba s manželkou máme rodiče, kteří jednou budou potřebovat naši pomoc. Můžeme jim nabídnout přestěhování do novostavby, kde bude dostatek místa i pro ně. Provozní náklady domu by nás v důchodu neměli zruinovat a my si mohli užívat komfortu bydlení v moderním úsporném domě.

REALIZACE

Architekt

Společnost: ProjektyDomů, s.r.o., Chválenice 17, Chválenice 332 05

Projekt vypracoval: Luboš Novotný, DiS

Odpovědný projektant: Ing. arch. Lubomír Korčák

Realizační firma

Stavba nebude stavěna tzv. na klíč. Pod dohledem projektanta a stavebního dozoru budou jednotlivé činnosti koordinovány a dodávky prací budou zajišťovány různými dodavateli. Stavební materiály, které jsou navrženy v projektové dokumentaci budou dodrženy, i proto že byly konzultovány již při realizaci dokumentace.

Další dodavatelé

Systém ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly), ISOVER (tepelné izolace), Nilan (vzduchotechnika),Zemní práce Milan Pytlík, zednické práce František Klier.