Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Novostavba rodinného domu

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 23 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

154 m2

Základní popis

Architektonický tvar domy byl navržen na základě požadavků investora a vizuálního průzkumu okolní zástavby. Navržený rodinný dům bude zapadat do okolní krajiny. Na pozemku je dům umístěn v severní části pozemku. Jedná se o samostatně stojící rodinný domek, který bude proveden jako přízemní, nepodsklepený se sedlovou dřevěnou střechou. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu s dřevěnou vazníkovou konstrukcí střechy.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Dům je založen na dvoustupňových betonových základových pasech tvořených spodní vrstvou monolitickým betonem C20/25, výšky 450mm a vrchní pás betonovými tvárnicemi ztraceného bednění š. 300 mm plněné betonem C20/25, výšky 500mm a armovány výztuží. Základová spára v úrovni -1,400 bude srovnána a začistěna. Spodní vrstva bude zalita betonem mix C20/25 do výšky -0,950m (450mm), na který budou vystavěny 3 řady tvárnic ztraceného bednění tl.300. Vrchní základové pasy budou doplněny o ocelovou svislou výztuž 2xR10 po 250 mm (kotvená ve spodním základovém pásu) a vodorovnou výztuži R10 po dvou prutech v každé řadě. Následně bude provedeno zmonolitnění betonovou směsí C20/25. Vrchní řada tvárnic bude zmonolitněna s podkladní deskou tl. 150 mm doplněnou o výztuž z Kari sítí 150/150/6,0 při spodním okraji desky (nutno dodržet krytí výztuže). Základová spára po provedení finálních terénních úprav musí být v nezámrzné hloubce. Před betonáží základových pasů a ŽB desky hrubé podlahy budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, osazeny chráničky vedení jednotlivých sítí (voda, elektro,kanalizace) a zemnící pásek. Na podkladní beton bude navařena hydroizolace –ELASTEK 40 MINERÁL.

Obvodové stěny


Nosné obvodové zdivo je tvořeno vápenopískovou cihlou na lepidlo o tl. 240mm. Izolaci obálky domu tvoří kontaktní systém polystyrén EPS Grey 70F – o tl. 320mm. Omítka bude tenkovrstvá - šlechtěná. Příčky jsou navrženy zděné z vápenopískové cihly o tl. 115mm.

Stropy


Stropy jsou součástí skladby střechy. Vlastní strop je tvořen sádrokartonovým podhledem na ocel. profilech

Střecha


Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová nevětraná konstrukce. Skladba střešní konstrukce je tvořena od exteriéru: Střecha: Krytina – plechová taška, Latě, kontralatě, Difůzní fólie, Odvětraný prostor, Foukaná minerální vlna tl. 700mm, Osb desky tl. 15mm, Parozábrana, Sádrokartonový podhled na ocel. profilech

Tepelné izolace

Obvodové zdivo – kontaktní systém ETICS, Polystyrén EPS Grey 70F – tl.320mm, bude lepen na fasádu pomocí spec. lepidla nebo PU pěny. Střecha - foukaná minerální vlna – tl.700mm Podlaha přízemí – izolace EPS Grey 100S o tl. 240mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Primárním zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1245-5 kW s plošným venkovním kolektorem o délce 300m. Součásti tepelného čerpadla je integrovaná nádrž o objemu 180 litrů a přídavná nádrž pro topnou vodu o objemu 250 litrů. Rozvod tepla bude prostřednictvím podlahového systému. Ohřev teplé vody bude zajišťovat integrovaná nádrž o objemu 180 litrů.

Větrání

Celý objekt je větrán rovnotlakým systémem větrání a to jednotkou Zehnder ComfoAir 350 umístěnou v místnosti šatny. Sání a vývod vzduchu je řešeno prostupem přes obvodovou stěnu. Jedná se o rovnotlakou větrací jednotku pro centrální větrání všech typů bytových staveb, zvláště pak pro nízkoenergetické a energeticky pasivní rodinné domy a byty v bytových domech. Jednotka je vybavena protiproudým výměníkem. Jednotka konstruována se všemi vývody VZT nahoru. V těchto typech VZT jednotek jsou osazeny EC ventilátory (s proměnnými otáčkami) a je zde integrovaný by-pass (obtok rekuperačního výměníku). Účinnost zpětného získávání tepla byla stanovena dle TNI 730331 hodnotou 77%.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE