Isover

Oceněný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Rodinný dům ve Starém Plzenci

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

232 m2

Základní popis

Dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, který je částečně zapuštěn do terénu pozemku. Objekt se nachází v nově se rozvíjející lokalitě obce a svým tvarem a objemem nebude nijak narušovat okolní plánovanou zástavbu. Objekt má tvar kvádru z jedné strany vystupujícího ze svahu pozemku. Stavba je přístupná z přilehlé komunikace. Parkování je řešeno garáží a parkovacím stáním na vlastním pozemku

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Obvodové a vnitřní nosné stěny RD jsou založeny na železobetonové základové desce o tl. 250 mm z betonu C25/30 XC2 s prutovou výztuží 16 mm po 200 mm z oceli B500B v obou směrech a při obou površích s krytím 30 mm. Po obvodu desky jsou navrženy skoby „U“ o dl. 500mm z prutů 10 mm po 200 mm z oceli B500B Deska bude provedena na podkladní beton C12/15 X0 tl. 80mm a vrstvu štěrkodrtě fr. 16/32 o mocnosti cca 300mm zhutněné na dosažení hodnoty Edef,2 = min. 80 MPa. V místě sníženého přilehlého upraveného terénu k základové desce je posunuta základová spára pomocí lemovacího základového pasu do nezámrzné hloubky. Opěrná stěna pod částí terasy bude založena na základové betonové pasy z betonu C20/25. Základový pas je navržen u RD se základovou spárou totožnou se základovou spárou lemovacího pasu základové desky, ostatní pasy budou respektovat sklon původního terénu. Na monolitických pasech bude proveden pas z bednících dílců do spodní úrovně desky podkladního betonu terasy

Obvodové stěny


Obvodové nosné stěny RD v 1.PP budou provedeny z bednících dílců o tl. 250 mm betonem C25/30 XC2 a svislou výztuží z prutů 14 mm po 250 mm při obou površích a vodorovnou výztuží dvěma pruty 10 mm v každé spáře z oceli B500B. Svislé pruty budou dole zakotveny do základové desky a nahoře do stropní desky v délce min. 300mm. V částech obvodových stěn nezatížených zemním tlakem a u vnitřních stěn z bednících dílců budou svislé pruty o průměru 10 mm po 250 mm při obou površích. Stěny 1.PP budou po celém obvodu RD i vnitřní nosné stěny a příčky založeny na zakládacím prvku KS ISO Kimm tl. 240 mm – prvek stavebního systému ZAPF DAIGFUSS KS. Obvodové stěny 1.PP zatepleny XPS tl. 260 mm (na jihovýchodní stěně XPS tl. 150 mm). Ostatní stěny (vnitřní nosné 1.PP, veškeré stěny 1.NP) jsou navrženy ze stavebního systému ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly). Tloušťka nosné obvodové stěny RD je 175 mm + 350 mm POLYSTYREN EPS šedý (lokálně EPS šedý tl. 250 mm V místě s obkladem Z umělého kamene) + ušlechtilá drhnutá omítka na síťku, vnitřních nosných stěn ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly) tl. 175 mm. Příčky jsou navrženy ze systému ZAPF DAIGFUSS KS (vápenopískové cihly) tl. 115 mm a SDK konstrukce různých tloušťek. Překlady jsou tvořeny typovými překlady ZAPF DAIGFUSS KS (KS - QUADRO E), překlady nad otvory většími jsou provedeny z ocelových profilů – viz půdorys 1.PP, 1.NP. Celistvý plášť z POLYSTYRENU EPS šedý eliminuje tepelné mosty překlady.

Stropy


Nosné prvky obou stropních konstrukcí tvoří trámce uložené na nosné stěny a vložky (stropní systém nosník/vložka, např. Liabet). Tloušťka nosné konstrukce stropu bude 250 mm. V některých místnostech je z důvodu rozvodů VZT navržen podhled ze sádrokartonu s nosnou konstrukcí z plechových profilů. Částečně jsou rozvody VZT vedeny v kastlíkách v rámci stropu.

Střecha


Střecha RD je řešena jako plochá jednoplášťová nepochozí. Střecha je vyspádována přibližně ke středu plochy ke vnitřní vpusti napojené na vnitřní dešťový svod. Dále bude v severozápadní atice osazen pojistný přepad. Po obvodu střechy je vytvořena atika s poplastovaným plechem překrytým hydroizolační vrstvou fólie z měkčeného PVC. Nosnou konstrukci střechy tvoří trámce uložené na nosné stěny a vložky stropního systému LiaBet firmy LiaBet s.r.o. Tloušťka nosné konstrukce stropu bude 250 mm.

Tepelné izolace

Izolace tepelná v podlaze 1.PP RD je navržena z desek polystyrenu EPS šedý tloušťky 250 mm ve dvou (třech) vrstvách (eliminace tepelných mostů). V podlaze garáže je tepelná izolace z desek polystyrenu EPS tl. 120 mm. Na vnější líc suterénních stěn RD je použit extrudovaný polystyren XPS tloušťky 260 mm, který bude ukončen na úrovni podkladního betonu základové desky (ze dvou tloušťek) + vodorovný pás XPS ve sklonu od desky tl. 120 mm. Na vnější straně obvodových stěn RD je použit fasádní polystyren (šedý) tl. 250, respektive 350 mm. Střecha RD je zateplena expandovaným polystyrenem EPS šedý v min. tloušťce 600 mm.

Způsob topení a ohřevu TUV

Zdrojem tepla na vytápění tepelné čerpadlo s parametrem COP = 1,9, které je součástí větrací jednotky Nilan Compact a kryje 90% potřeby tepla na vytápění. Elektrokotel a doplňkové elektrické zdroje pokrývají zbylých 10 % potřeby tepla na vytápění. Ohřev teplé vody v zásobníku o objemu 180 l kompletně zajišťuje tepelné čerpadlo, které je součástí větrací jednotky Nilan Compact, při parametru COP 1,9.

Větrání

Celkové množství vzduchu v objektu zaujímá 60,53 % celkového objemu. Nucenou výměnu vzduchu při intenzitě větrání 0,3 1/h zajišťuje jednotka Nilan Compact, vybavená aktivním rekuperačním výměníkem zpětného získávání tepla se 77% účinností.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme mladá rodina s dvěma malými dcerami. Aktivní životní styl vyžaduje dostatek skladovacího a pracovního prostoru pro různé sportovní potřeby, jejich servis a přípravu. Oslovil nás vzdušný pozemek s blízkostí přírody, základní infrastruktury menšího města a zároveň příjemné dojezdové vzdálenosti od města. Volba padla na pasivní dům s širokým využitím dešťové vody, protože věříme, že je to správné.

REALIZACE

Architekt

ProjektyDomů s.r.o., Ing. arch. Korčák Lubomír

Realizační firma

STAMAPRIMA s.r.o.

Další dodavatelé

ISOVER, Internorm, Kalkadstein, Nilan, Loxone,