Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

RD Čekyně

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 62 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

258 m2

Základní popis

Objekt je dvoupodlažní půdorysného tvaru písmena T. Architektonické řešení je založeno na kompozici několika hmot. Jednotlivé hmoty obsahují různé funkce objektu. Navržený objekt má plochou střechu. Střecha nad přízemím může být částečně využita jako terasa. Objekt je tvarově natolik členitý, že nebude v lokalitě působit nepatřičně či dominantně. V přízemí domu je situována společenská část s obytným prostorem (obývací pokoj s jídelnou, kuchyňský kout, vstupní prostory, hospodářské zázemí s garáží pro 2 auta, technickou místností, pracovnou, skladem, komorou a šatnou. Na vnitřní obytný prostor přízemí navazuje venkovní prostorná terasa. Do patra je situována klidová část s ložnicí se šatnou, dvěma pokoji a koupelnami i s možností využití částečně pochozí ploché střechy nad přízemím v podobě dřevěné terasy.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a betopnových bednících tvarovkách vyplněných betonem. V místech lokálního koncentrovaného tlakového namáhání jsou základové pasy rozšířeny do podoby základových patek a vyztuženy armováním.

Obvodové stěny


Svislé nosné konstrukce v přízemí(1.NP) a v patře(2.NP) jsou navrženy z keramických cihel HELUZ PLUS 25 broušená na celoplošné lepidlo HELUZ. Pro obvodové zdivo jsou anvrženy tvárnice Heluz Family 25 pro zvýšení tepelného odporu. 1.NP jsou dále nejvíce zatížené pilíře a stěny provedeny z monolitického železobetonu(alt. bednících betonových tvárnic s výztuží a prolitých betonem). Navazující zdivo HELUZ na nosný konstrukční prvek z bednících tvarovek bude spřaženo pomocí standardních detailů viz katalog Heluz.

Stropy


Strop nad částí přízemí, kde současně tvoří střešní konstrukci (garáž, obytný prostor, komora, sklad a technická místnost) je navržen z předpjatých ŽB stropních panelů SPIROLL tl. 200mm uložených po obou stranách na roznášecí podkladní betonový pas výšky 250mm (výška šáru keramické tvárnice), ve zbývající části objektu (tam kde stropní konstrukce tvoří podlahu patra) je stropní deska navržena z monolitického železobetonu C20/25 XC1 tl. 200mm a je vyztuženy prutovou výztuží z oceli B500B, resp. svařovanými KARI sítěmi (Bst 500MW). Součástí desky jsou průvlaky obrácené dolů i nahoru. Krytí výztuže stropních desek je min. 20 mm. Strop nad patrem bude zhotoven prefabrikovaným způsobem ze stropních panelů SPIROLL tl. 250mm(viz. strop nad přízemím). Podélné spáry jednotlivých panelů budou vylyty zálivkovou k tomu určenou dle technologického předpisu. Po celém obvodu budou panely obehnáný ztužujícím ŽB věncem výšky 200/250mm.

Střecha


Dům je zastřešen plochou střechou. Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou deskou nebo panely Spiroll. Skladba střešního pláště je patrna z výkresové dokumentace. Na strop je natavena porobrzda z asfaltových pásů. Spádu je dosaženo pomocí spádových klínu z EPS S. Střešní krytina je navržena z PVC fólie. Přesný typ PVC fólie určí investor ve spolupráci s dodavatelem a projektantem s ohledem na požadovaný poměr cena/životnost. Střecha je odvodněna vyspádováním do střešních vpustí, které jsou napojeny do dešťových svodů přes atiku. Dešťové svody jsou vedeny skrytě v tepelné izolaci obvodového pláště při vnějším líci, tak, aby za svody byla dostatečná tloušťka tepelné izolace. Prostor kolem dešťových svodů bude vyplněn PUR pěnou. Dešťové svody budou provedeny v jednom kuse z PVC trubek vnitřního průměru 100mm. U upraveného terénu budou svody opatřeny lapačem střešních splavenin.

Tepelné izolace

Základové konstrukce budou zatepleny do hloubky min. 1m pod upravený terén nenasákavým polystyrenem XPS tl. 100mm. Zateplení základů bude provedeno dle výkresové dokumentace. Obvodové stěny budou zatepleny polystyrenem EPS Greywall tl. 180mm (100mm v místech kamenného obkladu). Obvodové stěny patra budou zatepleny minerálními deskami(0,35) tl. 140mm. Podlaha přílehlá k zemině bude zateplena polystyrenem EPS grey tl.120mm. Plochá střecha bude zateplena EPS Grey ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude tvořit spád střechy.

Způsob topení a ohřevu TUV

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bude plynový závěsný kondenzační kotel např. Geminox THRs 2-17 poz 1 v kombinaci se stojatým zásobníkovým ohřívačem teplé vody např. Výkon kotle činí 2,3 -16,9 kW s plynule řízeným spalováním a přívodem vzduchu. Normový stupeň využití kotle 109%. Sestava kotle a zásobníku bude umístěna na zdi v technické místnosti č.m. 106. Kotlový okruh bude oddělen HVDT anuloidem poz 3 - bude dořešeno v dalším stupni projektu. Oběh topné vody v objektu bude řešen vlastním oběhovým čerpadlem.


Větrání

Centrální větrání s rekuperační jednotkou umístěnou v sousedním objektu s tepelně izolovaným vedením uloženým v zemi.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Staviteli domu jsou Daniel a Dominika. Daniel je profesi projektový manažer a Dominika provozuje modelingovou agenturu a je příležitostnou modelkou.

 

Loni 5.května jsem jako předseda SVJ našeho bytového domu navrhnul společenství opravu fasády se zateplením EPS. Společenství můj návrh však odmítlo. Ještě ten den jsme se s manželkou rozhodli, že si proto postavíme dům. Za týden jsme měli vybraného architekta a na konci září hotový projekt pro stavební povolení. Mezi tím se umoudřili i členové SVJ, takže mám teď na starost dvě stavby, zatepluji 1600m2 fasády našeho bytového domu a stavím náš vysněný dům.

REALIZACE

Architekt

Ing.Arch. Bohumil Brůža – Acreo s.r.o. – www.designovedomy.cz

Realizační firma

Organizace vlastními silami

Další dodavatelé

Isover, Ferona, Fatra, Zapa,Heluz