Isover

Registrovaný dům

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY

Novostavba rodinného domu s garáží, přípojkami a oplocením

  • Zděná stavba
  • Dřevostavba
  • Novostavba
  • Rekonstrukce

FOTODOKUMENTACE

ENERGETICKÁ KRITÉRIA DLE PENB

  • A
  • B

Měrná potřeba tepla na vytápění: 66 kWh/(m2a)

CHARAKTERISTIKA

Půdorysy a řez

Užitná plocha

142 m2

Základní popis

Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáží, stavbu trvalou. Na pozemku budou realizovány přípojky inženýrských sítí, vsakovací drén s akumulační nádrží, terasa, zpevněné plochy. Dům s garáží bude založen na betonových základech. Stavba bude realizovaná jako zděná z pórobetonových tvárnic přesného zdění. Obvodové nosné stěny budou tloušťky 300 mm. Vnější zateplení bude provedeno kontaktní vrstvou polystyrenu tl. 150 mm. Strop nad přízemím bude tvořen keramickým stropem. Zastřešení bude tvořeno dřevěnými trámy ve spádu s vloženou tepelnou izolací a hydroizolační PVC fólií natavenou na bednění. Schodiště bude betonové s nabetonovanými stupni na lomenou desku. Okna a balkonové dveře budou v plastových rámech s izolačními trojskly. Vytápění objektu bude realizováno jako teplovodní podlahové se zdrojem elektrokotlem. V přízemí rodinného domu bude osazena vnitřní krbová vložka. Odkouření bude provedeno do vnitřního komína z komínových tvarovek. Ohřev vody bude realizován v zásobníku TUV.

 

Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 5+KK.

 

Navrhované kapacity stavby: - zastavěná plocha rodinným domem s garáží … 102,7 m2

- zpevněné plochy – vjezd do garáže, vstupní chodník, okapové chodníčky, terasa… 57 m2

- obestavěný prostor rodinným domem s garáží … 653,17 m3

- užitná plocha přízemí domu … 67,6 m2 + garáž a sklad 19,5 m2

- užitná plocha patra domu … 74,2 m2

- užitná plocha celkem … 141,8 + garáž 17,1 + sklad 2,4 m2

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukce

Základy


Objekt RD bude založen plošně, v nezámrzné hloubce na dvoustupňových základových pasech. Minimální hloubka založení je 1,0 m pod úrovní stávajícího terénu. Geolog potvrdí hloubku založení a předpokládanou únosnost zeminy při přebírce základové spáry. Vypočtené maximální napětí v základové spáře je nižší než předpokládaná hodnota odvozeného normového namáhání σ0. Zeminu v základové spáře chránit proti rozbřednutí, případně promrznutí vrstvou betonu C8/10, doporučujeme základovou spáru dočistit před zahájením betonáže pasů. Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové, dolní část je provedena z prostého betonu C16/20, šířka pasu je 0,5 m, výška min. 0,50 m. Horní část pasu min. výšky 0,5 m je provedena z tvarovek ztraceného bednění šířky 0,3 m, se zálivkou C16/20 a výztuží R10505. V případě nutné vyšší hloubky základové spáry z důvodu nižší únosnosti zeminy zastižené v základové spáře bude zvýšena horní část pasu. Základový pas pod vnitřní nosnou stěnou bude založen v rostlém terénu v hloubce min. 0,5 m. Procento vyztužení horní části pasu je 60 kg oceli/ 1m3 betonu.

 

Dolní pás z prostého betonu a horní část pasu bude mezi sebou propojena krátkými trny Ø14/500 mm, celková délka trnu je 300 mm a z pasu budou „trčet“ polovinou délky. Do horní části pasu z tvarovek ztraceného bednění budou vloženy trny Ø8 délky 500 á max. 500 mm, které budou vyčnívat z koruny stěny cca. 250 mm. Po nasazení Kari sítě Ø6/150/150 podlahové desky budou trny ohnuty do podlahové desky. Tak bude docíleno svázání výztuže stěny pasu a podlahové desky. V místě uložení podlahové desky na horní části pasu bude po celém obvodu vložena lemovací výztuž desky podkladového betonu 2 Ø 12, v rozích řádně provázána, délka stykování lemovací výztuže 600 mm. Krytí výztuže je min. 50 mm. Při obsypávání a hutnění zeminy kolem pasu je nutno postupovat z obou stran rovnoměrně, aby nedošlo k naklonění pasu.

 

Deska podkladního betonu tl. 150 mm z betonu C20/25-xc1 bude vyztužena Kari sítí Ø6/150/150, přesah sítí je min. 250 mm. Dolní krytí výztuže je min. 50 mm. Deska podkladního betonu bude provedena na hutněném zásypu ze štěrkodrtě frakce 16 – 64, zásyp bude hutněn vibrační deskou po vrstvách max. 0,25 m. Pod schodištěm je deska podkladního betonu vyztužena 2x Kari sítí Ø6/150/150.

Obvodové stěny


Nosné obvodové zdivo domu a garáže bude provedeno z tepelně izolačních pórobetonových tvárnic tl. 300 mm. Bude zatepleno kontaktní vrstvou tepelné izolace tl. 150 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic tl. 175 mm. Požadovaná pevnost zdiva tl. 300 mm je P4-500, M 5,0, zdiva tl. 175 mm je P10, M 10,0. Nadpraží otvorů domu v 1.NP, 2.NP jsou navržena jako monolitická Š/H: min.200/ min. 250 mm betonovaná do pórobetonových U- tvarovek. Věnec zdiva (V. 01) v úrovni stropu 1.NP je proveden v tloušťce stropní konstrukce 210 mm. Stropní konstrukce je ukládána na nosných stěnách na monolitickou podbetonávku tloušťky 50 mm vyztuženou žebříčkem Kari sítě Ø6/150/150. Ocelový průvlak stropu HEB240 bude uložen na monolitický roznášecí práh Š/H/L: min.250/min.250/min.400 mm. Věnce a nadpraží mohou být z vnějšího líce zatepleny 50 mm tepelného izolantu. Zdivo 2.NP je ukončeno věncem V.02 - Š/H: min.250/ min. 150 mm. Věnec a nadpraží 1.NP, 2.NP jsou vyztužená vázanou výztuží Ø12 á třmínky Ø6. Pro eliminaci dotvarování musí být monolitická nadpraží otvorů v 1.NP montážně podepřena po dobu min. 4 týdnů od betonáže. V 1.NP je proveden monolitický sloup profilu 300/300 mm trnovací výztuží propojený se základovým pasem. Výztuž v hlavě sloupu bude propojena s navazujícími monolitickými nadpražími. Výztuž sloupu je tvořena svislými pruty 4Ø12 á vodorovnými třmínky Ø6/250 mm. Procento vyztužení monolitických prvků je 150 kg oceli/ 1m3 betonu. Krytí výztuže je min. 25 mm. Zděné konstrukce budou provedeny dle technologického předpisu výrobce pórobetonového zdiva a dle příslušné technické normy: Eurokód 6.

Stropy


Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena z keramických nosníků POT, s vložkami Miako 15/62,5 PTH a nabetonávkou tl. 60 mm. Nabetonávka je z betonu C16/20. Celková tloušťka stropu je 210 mm, Osová vzdálenost stropních nosníků je 625 mm. Nabetonávka stropu je vyztužena Kari sítí Ø6/150/150. Na části stropu jsou trámce POT vloženy na spodní pásnici ocelového průvlaku HEB240. Výztuž trámců a pomocné příložky Ø12 jsou přivařeny ke stojině a pásnici průvlaku. Stropní konstrukce je ukládána na nosných stěnách na monolitickou podbetonávku tloušťky min. 50 mm vyztuženou žebříčkem Kari sítě Ø6/150/150 na asfaltový pás. Stropní konstrukce bude provedena dle technologického předpisu výrobce stropního systému.

Střecha


Plochá střecha nad 2.NP je navržena ze systému dřevěných nosníků 140/240 mm á 625 mm, které budou uloženy ve spádu na monolitické věnce zdiva (V. 02) na distanční podložku, nebo na dřevěnou pozednici Š/H:140/100 mm. Pozednice bude kotvena do věnce á 2,0 m 1ks chemickou kotvou. Dřevěné nosníky uložené přímo na věnec budou do věnce kotveny vlepenými chemickými kotvami 1ks/nosník. Proti klopení jsou nosníky zajištěny příčným vložkami v podporách a ve třetinách rozpětí. Na pultové střeše bude provedeno bednění tl. minimálně 18 mm. Na bednění bude natavena fóliová izolace.

 

Skladba střešního pláště: - fóliová hydroizolační krytina ve spádu 1,5%

- bednění z OSB desek tl. 18 mm

- střešní trámy 140/240 á 625 mm

- tepelná izolace minerální vata tl. 350 – 400 mm

- parozábrana - sádrokartonový podhled odolnosti 15 min v provedení REI

Tepelné izolace

Okna, vchodové dveře i balkonové dveře budou v provedení z plastových rámů s koeficientem U=1,0 K/Wm2, zasklení izolačními trojskly.

Interiérové dveře budou dřevěné voštinové v konkrétním typu a stupněm prosklení dle výběru investorů.

Vnější zateplení bude provedeno kontaktní vrstvou polystyrenu tl. 150 mm Podlahy:

Přízemí: tepelná izolace polystyren tl. 100 mm

Patro domu: kročejová izolace polystyren tl. 40 mm

Způsob topení a ohřevu TUV

Předmětný objekt bude elektrokotlem o výkonu 9 kW. Pro vytápění místností je navrženo podlahové vytápění, v koupelnách topné žebříky. V přízemí rodinného domu bude osazena vnitřní krbová vložka.

Větrání

Prostory místností, které nejsou větratelné přímo okny, budou osazeny ventilátory průměru 100mm ovládanými samostatným spínačem. Potrubí odvětrání bude vyvedeno nad střechu objektu.

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

O STAVITELI

Jsme mladá rodina, která momentálně žije v malém bytě na sídlišti a každým dnem očekává narození druhého potomka. Po více jak dvouletém hledání vhodného většího bytu, jsme usoudili, že pro nás bude lepší a finančne podobně náročné, postavit si dům na okraji města. I vzhledem k našim koníčkům, kterými jsou převážně sport a pobyt venku s dětmi, jsme se rozhodli pro novostavbu v nedávno vzniklé oblasti s domy obývanými mladými rodinami. Lokalita nám velmi vyhovuje. Nemáme příliš vysoké nároky na technické vymoženosti domu, ale především na kvalitu zpracování, jednoduchost a funkčnost. Dům by měl být úsporný na energie a respektovat okolní prostředí přírody a architektury. Momentálně jsme ve fázi vyřizování na úřadech, ale do konce roku 2016 se potřebujeme stěhovat.

REALIZACE

Architekt

architektonické sdružení zDeště – projekty domů ing. Štěpán Pavlík

Realizační firma

BOHEMIA STYLE CONSTRUCT s.r.o.